DEBATA SPOŁECZNA W PRZYBIERNÓWKU - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Aktualności

DEBATA SPOŁECZNA W PRZYBIERNÓWKU

W dniu 27 listopada 2019 roku o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybiernówko odbyła się debata społeczna z mieszkańcami wsi Przybiernówko zorganizowana z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach insp. Krzysztofa Boguszewicz. Na spotkanie przybyli sołtys wsi oraz okoliczni mieszkańcy. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo oraz porządek publiczny mieszkańców wsi Przybiernówka.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Gryficach insp. Krzysztof Boguszewicz, który przywitał przybyłych na debatę gości. Pierwszy blok tematyczny spotkania rozpoczął się od omówienia tematyki zjawiska Przemocy w rodzinie. Zagadnienia związane z tą problematyką omówił podkom. Zbigniew Frąckiewiczoficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach. Przedstawił między innymi zestawienie danych dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” oraz możliwości prawnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Po prezentacji podjęta została ożywiona dyskusja mająca na celu zwrócenie uwagi na to, że nie należy pozostawać obojętnym wobec przemocy, szczególnie kiedy krzywdzone są dzieci. Uczestnicy debaty wyrazili zdanie, że niejednokrotnie postronne osoby nawet jeśli mają wiedzę na temat przemocy nie informują o tym instytucji z uwagi iż nie chcą się mieszać i nie chcą świadczyć ze względu na późniejsze,nieprzyjemności. Następnie omówiono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie, które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.Kolejną tematyką omawianą podczas debaty było przedstawienie i omówienie aplikacji „Moja komenda”. W ramach debaty społecznej uczestnicy poddawali dyskusji problemy dotyczące mieszkańców wsi Przybiernówko. Mieszkańcy dyskutowali m. in. o kierowcach nadmiernie przekraczających prędkosc na drodze wojewódzkiej W 110 która prowadzi przez wieś Przybiernówko. Podczas wspólnej aktywnej dyskusji mogliśmy poznać oczekiwania mieszkańców w zakresie poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Debata pozwoliła na wymianę informacji o istniejących zagrożeniach oraz na opracowanie metod działania zmierzających do poprawy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wsi. Na zakończenie spotkania uczestnikom rozdano ulotki informacyjne oraz opaski odblaskowe. Na zakończenie spotkania  rozdano kwestionariusz ankiety kierowany do uczestników debat społecznych.